Abonnementsvoorwaarden.

Artikel 1: Algemeen
1.1 In deze abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Abonnee: Diegene die met Exploitatie Capelle CW B.V. (Hello Carwash) een abonnementsovereenkomst heeft gesloten. Abonnement: De overeenkomst tussen Exploitatie Capelle CW B.V. en de Abonnee tot het onbeperkt wassen van het voertuig tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven. Wasstraat: Exploitatie Capelle CW B.V. (Hello Carwash) Capelle aan den IJssel.
1.2 Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de abonnee en Exploitatie Capelle CW B.V. handelend onder de merknaam Hello Carwash.
1.3 Exploitatie Capelle CW B.V. behoudt zich het recht voor deze Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Exploitatie Capelle CW B.V. stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de wijziging van kracht wordt per e-mail dan wel per post op de hoogte en stuurt de Abonnee een nieuwe set voorwaarden toe. Exploitatie Capelle CW B.V. mag er daarbij van uitgaan dat de Abonnee Exploitatie Capelle CW B.V. van eventuele wijzigingen in adres, e-mailadres, telefoon dan wel rekeningnummer op de hoogte houdt, zoals bedoeld in artikel 11.1.

Artikel 2: Inhoud onbeperkt wassen abonnement
2.1 Het abonnement is voertuig en kenteken gebonden en niet overdraagbaar.
2.2 Onder onbeperkt wassen wordt verstaan dat de abonnee onbeperkt gebruik mag maken van de diensten zoals overeengekomen in het abonnement, mits er sprake is van normaal consumentengebruik conform artikel 5.2.
2.3 Het abonnement geeft het voertuig van de abonnee gedurende de looptijd van het abonnement recht op het onbeperkt wassen van het voertuig op de Hello Carwash vestiging Barckalaan 20, Capelle aan den IJssel van Exploitatie Capelle CW B.V. met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.
2.4 Exploitatie Capelle CW B.V. behoudt zich het recht voor een abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder abonnement is beëindigd conform artikel 4.3.

Artikel 3: Duur van het Abonnement
3.1 Het abonnement wordt aangegaan voor een minimale abonnementsperiode van een maand, behoudens het bepaalde in artikel 4.3 t/m 4.5.
3.2 Het abonnement wordt opgezegd conform de artikelen 4.1 en 4.2.

Artikel 4: Opzeggen abonnement
4.1 Het Exploitatie Capelle CW B.V. abonnement kan ten alle tijden worden opgezegd, nadat de abonnee heeft opgezegd, kan deze zoals overeengekomen gebruiken van de diensten tot het einde van de maandelijkse factureringsperiode. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en biedt Exploitatie Capelle CW B.V. geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden van Exploitatie Capelle CW B.V.
4.2 De abonnee kan het abonnement zelf beëindigen door op de website het annuleringsformulier in te vullen. Het account wordt automatisch afgesloten aan het einde van de huidige factureringsperiode. Opzeggen kan tevens door een schrijven te richten aan: Exploitatie Capelle CW B.V. Barckalaan 20, 2909 VC Capelle aan den IJssel. Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@hellocarwash.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de abonnee.
4.3 Exploitatie Capelle CW B.V. behoudt zich het recht voor het abonnement per direct op te zeggen indien de abonnee: Exploitatie Capelle CW B.V. onjuiste gegevens heeft verschaft, fraude pleegt in het gebruik van Exploitatie Capelle CW B.V. of niet heeft voldaan aan de betalingsplicht in Artikel 7.
4.4 Indien het abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode is nog niet verlopen, is de abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.
4.5 In gevallen waarin het abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd, behoudt Exploitatie Capelle CW B.V. zich het recht voor de voormalig abonnee te weigeren om een volgend abonnement af te sluiten.

Artikel 5: Gebruik van het abonnement
5.1 Het abonnement is alleen te gebruiken op de Hello Carwash vestiging Barckalaan 20, Capelle aan den IJssel van Exploitatie Capelle CW B.V.
5.2 Onder normaal consumenten gebruik (fair use policy) wordt het volgende verstaan: Abonnement ‘Het Beste’: per maand maximaal 20x wasprogramma Het Beste per kenteken. Abonnement ‘Het Beste + Binnenreiniging’: per maand maximaal 20x wasprogramma Het Beste + 10x Binnenreiniging per kenteken.

Artikel 6: Prijzen
6.1 Exploitatie Capelle CW B.V. behoudt zich het recht voor de prijs van het abonnement te wijzigen. Exploitatie Capelle CW B.V. stelt de abonnee hiervan één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt per e-mail op de hoogte.
6.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
6.4 Restitutie van het abonnementsgeld is niet mogelijk, ook niet bij storing, weersomstandigheden of enige andere oorzaak van tijdelijke sluiting van de wasstraat.

Artikel 7: Betaling
7.1 Het abonnementsgeld is maandelijks verschuldigd en wordt maandelijks via automatische incasso afgeschreven van de door abonnee opgegeven bankrekening. De eerste termijn dient direct via Ideal te worden betaald. Bij een niet tijdige betaling van het abonnementsgeld zijn wij genoodzaakt € 15,00 administratiekosten in rekening te brengen.
7.2 Door ondertekening van de abonnementsovereenkomst machtigt de abonnee Exploitatie Capelle CW B.V. dan wel een door Exploitatie Capelle CW B.V. aan te wijzen derde partij, tot incasso van het abonnementsgeld.
7.3 De abonnementskosten voor het abonnement en eventuele bijkomende kosten voor upgrades worden maandelijks afgeschreven van het door abonnee opgegeven rekeningnummer op de kalenderdag waarop het betalende gedeelte van het lidmaatschap is ingegaan. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden verschoven, bijvoorbeeld als een bedrag niet via de betalingsmethode afgeschreven kon worden of als het betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.
7.4 Betaling van een eerder afgesloten abonnement kan niet aan de kassa van de wasstraat worden voldaan.
7.5 Indien de incasso, om wat voor reden dan ook, storneert behoudt Exploitatie Capelle CW B.V. zich het recht voor haar verplichtingen onder het abonnement op te schorten en het abonnement buiten werking te stellen. Het abonnement wordt weer in gebruik gesteld zodra de abonnee het volledig verschuldigde abonnementsgeld heeft voldaan. De abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het abonnement buiten werking is geweest.
7.6 Indien de abonnee niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen voortkomend uit deze voorwaarden, zal Exploitatie Capelle CW B.V. de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verhalen op de abonnee. Tevens zal Exploitatie Capelle CW B.V. de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die Exploitatie Capelle CW B.V. redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de abonnee, komen voor rekening van de abonnee.
7.7 De abonnee voldoet alle betalingen in enkelvoudige maandelijkse termijnen. Afwijkende bedragen zullen worden teruggestort en zullen niet kwalificeren als geldende betaling.

Artikel 8: Wijziging kenteken
8.1 Een wijziging van het kenteken van het Exploitatie Capelle CW B.V. abonnement dient zo spoedig gemeld te worden. Wijzigen kan kan door een e-mail te richten aan: info@hellocarwash.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de abonnee. De abonnee ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen per email een schriftelijke bevestiging van de wijziging.
8.2 De abonnee kan eenmaal per kalendermaand kosteloos het kenteken wijzigen met een maximum van drie wijzigingen per kalenderjaar.
8.3 De abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het abonnement niet kan worden gebruikt.

Artikel 9: Wijziging abonnement
9.1 Indien de abonnee het type abonnement of het aantal kentekens van het abonnement wilt wijzigen, dient de abonnee het huidige abonnement te annuleren en een nieuw abonnement naar keuze aan te schaffen. Exploitatie Capelle CW B.V. is niet geautoriseerd om wijzigingen in het abonnement door te voeren die leiden tot aanpassingen van de abonnementskosten.

Artikel 10. Klantenservice
10.1 Voor vragen over deze abonnementsvoorwaarden, het gebruik van het abonnement, het opzeggen van een abonnement, verzoeken om persoonsgegevens in te zien/te wijzigen, kan men terecht bij de klantenservice. Deze is bereikbaar via e-mailadres: info@hellocarwash.nl – via telefoonnummer: 085 – 004 32 99 (bereikbaar op ma t/m zat van 09.00 – 17.00uur, uitgezonderd feestdagen) of via een schrijven aan Exploitatie Capelle CW B.V. Barckalaan 20, 2909 VC Capelle aan den IJssel.

Artikel 11: Klantgegevens
11.1 De abonnee houdt Exploitatie Capelle CW B.V. onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, dan wel het rekeningnummer. De abonnee doet dit door een schrijven te richten aan: Exploitatie Capelle CW B.V. Barckalaan 20, 2909 VC Capelle aan den IJssel. Wijzigen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@hellocarwash onder vermelding van de naam en het kenteken van de abonnee. De abonnee ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen per email een schriftelijke bevestiging van de wijziging.
11.2 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Exploitatie Capelle CW B.V. zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Exploitatie Capelle CW B.V. zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Artikel 12: Inschakelen derden
12.1 Exploitatie Capelle CW B.V. heeft het recht om bij de uitvoering van het abonnement derden in te schakelen.
12.2 Het is de abonnee niet toegestaan om het abonnement over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exploitatie Capelle CW B.V.

Artikel 13: Gratis proefperioden
13.1 Het Exploitatie Capelle CW B.V. abonnement kan met een gratis proefperiode beginnen. De gratis proefperiode is bedoeld om nieuwe leden en bepaalde voormalige abonnees de service uit te laten proberen.
13.2 Exploitatie Capelle CW B.V. bepaalt naar eigen inzicht of de abonnee in aanmerking komt voor de gratis proefperiode en kan de criteria hiervoor beperken om te voorkomen dat gratis proefperioden worden misbruikt. Exploitatie Capelle CW B.V. behoudt zich het recht voor om de gratis proefperiode in te trekken en het account te blokkeren als wordt vastgesteld dat de abonnee hiervoor niet in aanmerking komt. Aan de hand van gegevens die voor een bestaand of recent Exploitatie Capelle CW B.V. abonnement worden gebruikt, zoals een kenteken, betalingsmethode of e-mailadres voor je account, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis proefperiode. Er kunnen beperking gelden voor combinaties met andere aanbiedingen.
13.3 Exploitatie Capelle CW B.V. schrijft de maandelijkse abonnementskosten aan het einde van de gratis proefperiode af via de door abonnee gekozen betaalmethode, tenzij de abonnee het abonnement voor het einde van de gratis proefperiode heeft opgezegd. Voor prijs inzage van het abonnement en de einddatum van de gratis proefperiode logt de abonnee in op het online account, via de pagina “Mijn gegevens en abonnement” zijn de gegevens zichtbaar.

Artikel 14: Overige bepalingen en toepasselijk recht
14.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Exploitatie Capelle CW B.V. en de abonnee is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van klanten. Afwijking op deze voorwaarden geldt alleen indien door het autowas- en poetsbedrijf schriftelijk is bevestigd. Medewerkers van het autowasbedrijf zullen op verzoek van cliënt gratis een kopie van deze algemene voorwaarden verstrekken.

PAK ÉÉN MAAND GRATIS AUTOWASSEN TIJDENS DE BLACK FRIDAY WEEK!

Sluit nu tijdens de BLACK FRIDAY WEEK van Hello Carwash een abonnement af en ontvang de 2e MAAND AUTOWASSEN helemaal GRATIS!

Kortingsacties van Hello Carwash zijn niet geldig met lopende abonnementen, andere acties in combinatie met waspaskortingen. Promotie loopt t/m vrijdag 24 november 2023.