Algemene Voorwaarden.

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van klanten. Afwijking op deze voorwaarden geldt alleen indien door het autowas- en poetsbedrijf schriftelijk is bevestigd. Medewerkers van het autowasbedrijf zullen op verzoek van cliënt gratis een kopie van deze algemene voorwaarden verstrekken.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Autowas- en poetsbedrijf: Exploitatie Capelle CW B.V. (hierna “Hello Carwash” 1.2 Cliënt: degene die gebruik maken van de diensten van het Autowas- en poetsbedrijf. 1.3 Voertuig: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst van het Autowas- en poetsbedrijf betrekking heeft. 

Artikel 2: Uitleg gebruik
Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van Hello Carwash te informeren naar het juiste gebruik ervan.

Artikel 3: Instructies
De cliënt dient zich ten alle tijden aan de instructies weergegeven op de instructieborden te houden. Tevens is de cliënt verplicht om de verbale en non-verbale (gebaren e.d.) van de medewerker op te volgen.

Artikel 4: Geschiktheid van het voertuig
4.1. Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen: a. Het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door Hello Carwash is aangegeven dat de wasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld met een soft top of minder dan 4 wielen kan van het voorgaande worden afgeweken. b. De maximum-afmetingen van het voertuig zijn 205cm hoog en 210cm breed. Deze afmetingen mogen niet worden overschreden. c. Het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die tijdens de verkregen dienst losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en /of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, siertrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, dakdragers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen loszitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten, toch loszitten. 4.2. Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van Hello Carwash om advies te vragen, zonder dat deze medewerker de verantwoordelijkheid van de cliënt overneemt. Cliënt dient bijzonderheden (bijvoorbeeld modificaties of meerdere schaden) voorafgaand aan de was- of poetsbehandeling bij een medewerker van Hello Carwash te melden.

Artikel 5: Wasresultaat
Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt mag niet verwachten dat vet, teer, hars en krassen etc. worden verwijderd.

Artikel 6: Binnenreiniging
Hello Carwash is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken (waaronder lading, inventaris, schriftelijke bescheiden en waardepapieren) van cliënt en/of derden die zich in het voertuig bevinden. Cliënt is ook zelf verantwoordelijk voor eventueel loszittende delen van het dashboard en andere binnenpanelen van het voertuig.

Artikel 7: Klachtprocedure
In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van Hello Carwash onverwijld aan te spreken. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door Hello Carwash gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen met gebruikmaking van een wasprogramma dat door Hello Carwash wordt gekozen.

Artikel 8: Schade
8.1 De cliënt blijft ten alle tijden aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade aan zijn voertuig, de wasstraat van Hello Carwash of bij enige andere cliënten van Hello Carwash die zijn ontstaan doordat de instructies op de instructieborden alsmede instructies gegeven door de medewerkers niet zijn opgevolgd, of doordat de cliënt gebruik gemaakt heeft van de wasstraat met een ongeschikt voertuig. 8.2 Hello Carwash is slechts aansprakelijk voor directe schade die ontstaat door aantoonbare fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikt (was)middel of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4500,00 exclusief btw behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. 8.3 Schade, waarvoor cliënt meent dat Hello Carwash aansprakelijk is, dient voor het verlaten van het bedrijfsterrein van Hello Carwash, maar in ieder geval binnen de termijn van 24 uur aan de Manager, Assistent-Manager of Teamlead kenbaar te maken. Met het oog op de bovengenoemde redelijke en billijke termijn aanvaard Hello Carwash geen enkele aansprakelijkheid voor enige door de cliënt gemelde schade als de termijn van 24 uur is verstreken. 8.4 Hello Carwash honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van Hello Carwash geen verzoek tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van Hello Carwash. 8.5 Indien cliënt van mening is dat Hello Carwash aansprakelijk is, kan hij zich (na zich eerst binnen de gestelde termijn tot een medewerker van Hello Carwash te hebben gericht), wenden tot een door Hello Carwash aangewezen schade expertisebedrijf. Daarnaast kan door Hello Carwash worden besloten om een aan Hello Carwash verbonden schadeverzekeringsexpert in te schakelen. Partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan het schade expertisebedrijf of op oordeel van de schade-verzekeringsexpert een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld en over de aansprakelijkheid van Hello Carwash. Cliënt en Hello Carwash volgen de conclusie van deze schaderapportage op. Dit schaderapport zal bindend zijn, tenzij de meeste gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over vermeende aansprakelijkheid van Hello Carwash te vragen.

Artikel 9: Overmacht
In geval van overmacht is Hello Carwash niet aansprakelijk voor directe schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: een tekortkoming die Hello Carwash niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval dat Hello Carwash door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.

Artikel 10: Weigeren van klanten
Hello Carwash kan een (potentiële) cliënt weigeren indien zijn voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

Artikel 11: Persoonsgegevens
11.1 Cliënt gaat bij acceptatie van offerte en/of bij het sluiten van een overeenkomst akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door Hello Carwash. 11.2 De persoonsgegevens van cliënt die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier) worden door Hello Carwash verwerkt, mogelijk in de zin van de wet op Bescherming van Persoonsgegevens. 11.3 Aan de hand van deze verwerking kan Hello Carwash: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens cliënt nakomen, cliënt een optimale service kan verlenen, cliënt tijdig kan voorzien van actuele was- en poetsinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld ten behoeve van directe marketingactiviteiten. 11.4 Indien de cliënt bezwaar maakt tegen verwerking van zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ten behoeve van marketingactiviteiten en direct mailing, wordt het door de cliënt bij Hello Carwash aangetekende verzet gehonoreerd.

Artikel 12: Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Geschillen
Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen en diensten worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. Exploitatie Capelle CW B.V. (Hello Carwash) is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71361715.

LENTEKRIEBELS BIJ HELLO CARWASH. ÉÉN MAAND GRATIS AUTOWASSEN!

Sluit nu tijdens de week van LENTEKRIEBELS een abonnement af en ontvang de 2e MAAND AUTOWASSEN helemaal GRATIS!

Kortingsacties van Hello Carwash zijn niet geldig met lopende abonnementen, andere acties of in combinatie met waspaskortingen. Promotie loopt vanaf vrijdag 22 maart t/m zondag 31 maart 2024.

WIJ ZIJN OPEN OP 1e en 2e Paasdag  van 10.00 tot 18.00 uur.

Wij wensen iedereen alvast een heel fijn paasweekend!

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN!

Vanwege de jaarlijkse kerstborrel, sluiten wij onze wasstraat donderdag 14 december om 18:00 uur.

PAK ÉÉN MAAND GRATIS AUTOWASSEN TIJDENS DE BLACK FRIDAY WEEK!

Sluit nu tijdens de BLACK FRIDAY WEEK van Hello Carwash een abonnement af en ontvang de 2e MAAND AUTOWASSEN helemaal GRATIS!

Kortingsacties van Hello Carwash zijn niet geldig met lopende abonnementen, andere acties in combinatie met waspaskortingen. Promotie loopt t/m vrijdag 24 november 2023.